Trang này bao gồm tài liệu để tra cứu cú pháp của các ngôn ngữ lập trình, tài liệu để tra cứu sẽ được cập nhật thường xuyên

Ngôn ngữ, vấn đề Tài liệu
Python 3.x

 

Python căn bản – google docs

OOP trong Python – Github pages

Datastructure với Python – Github pages

Golang

 

Golang cơ bản – google docs
WordPress

WordPress với docker – Hackmd
Postgresql

Postgresql HackMD docs

postgres_for_beginner.pdf

 

Docker

 

Docker cơ bản – google docs
CSS căn bản

CSS cơ bản – google docs
GIT

Git HackMD docs
Mysql

Mysql HackMD docs
Django Framework

Django 2.x Books
ElasticSearch

ES Hackmd docs
Redis

Redis googles docs
Linux Command Handbook lenh-linux.pdf
Rabbit MQ

RabbitMQ HackMD docs

Getting Started with RabbitMQ and CloudAMQP