Basic: JWT token, sử dụng JWT token trong python

Định nghĩa JWT là chuỗi ký tự chủ yếu để truyền thông tin một cách an toàn giữa các website hoặc các service dưới dạng đối tượng JSON. JWT gồm 3 thành phần header, payload và signature, thường được biểu diễn ở dạng <base64-encoded header>.<base64-encoded payload>.<base64-encoded signature> Ví dụ eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6IkxvbmcifQ.UClLwlmbfCN1hRdbJ8QayGPWN8I3gVey3GE7MEK2vlg JWT để làm gì Authentication:…