Basic: JWT token, sử dụng JWT token trong python

Định nghĩa JWT là chuỗi ký tự chủ yếu để truyền thông tin một cách an toàn giữa các website hoặc các service dưới dạng đối tượng JSON. JWT gồm 3 thành phần header, payload và signature, thường được biểu diễn ở dạng <base64-encoded header>.<base64-encoded payload>.<base64-encoded signature> Ví dụ eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6IkxvbmcifQ.UClLwlmbfCN1hRdbJ8QayGPWN8I3gVey3GE7MEK2vlg JWT để làm gì Authentication:…

Chuyện nuôi con

Ở một quốc gia nọ có một công ty tên là Tô Kê (không liên quan gì đến Teko nhé). Công ty có 2 anh dev tạm gọi là anh X và anh Y. Anh X đã làm việc ở Tô kê được 4 năm, còn anh Y thì vừa vào công ty từ năm…