Lại chuyện Stack & Queue

Bạn chán việc, bạn muốn tìm một công việc làm thêm ngoài giờ. Bạn lên mạng và tìm xem có công việc nào phù hợp và gửi CV. Bạn pass vòng CV và tiến tới buổi phỏng vấn, trong buổi phỏng vấn một ông dev lạ hoắc tiến vào và bạn nghĩ rằng tên này…

Basic: JWT token, sử dụng JWT token trong python

Định nghĩa JWT là chuỗi ký tự chủ yếu để truyền thông tin một cách an toàn giữa các website hoặc các service dưới dạng đối tượng JSON. JWT gồm 3 thành phần header, payload và signature, thường được biểu diễn ở dạng <base64-encoded header>.<base64-encoded payload>.<base64-encoded signature> Ví dụ eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6IkxvbmcifQ.UClLwlmbfCN1hRdbJ8QayGPWN8I3gVey3GE7MEK2vlg JWT để làm gì Authentication:…